Ημερομηνία: 1/1/2018

Επεξεργασία πληροφοριών

Σε σχέση με την επεξεργασία, διάγνωση και θεραπεία σας ως ασθενή, το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης αντιμετωπίζει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τύποι πληροφοριών

Το Κέντρο Γονιμότητας της Κρήτης συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα είδη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς (στο βαθμό που σας ενδιαφέρει) Κοινές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών

 • Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, φύλο, οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικές σχέσεις, εργασιακές σχέσεις και εκπαίδευση.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (“ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα”)

 • Πληροφορίες για την υγεία (π.χ. σημειώσεις ασθενών, αποτελέσματα δοκιμών, εξετάσεις, ακτινογραφίες, αποτελέσματα σάρωσης κλπ.), Σεξουαλικές σχέσεις, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή

Σκοπός

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς

 • Για την εξέταση, τη διάγνωση και τη θεραπεία σας.
 • Προετοιμασία ιατρικών πιστοποιητικών.
 • Προετοιμασία πιστοποιητικών για χρήση από αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.
 • Επικοινωνία ή παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, νοσοκομεία ή νοσοκομειακά εργαστήρια.
 • Φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης συνταγών.
 • Υποβολή εκθέσεων σε βάσεις δεδομένων κλινικής ποιότητας.
 • Αναφορά εργαστηριακών εξετάσεων στα νοσοκομειακά εργαστήρια.
 • Σκοποί διακανονισμού.
 • Τηρήστε τις υποχρεώσεις μας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ, του νόμου περί προστασίας δεδομένων και άλλης σχετικής υγειονομικής νομοθεσίας, όπως π.χ.
  • Τεκμηρίωση βάσει νόμου.
  • Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και νομική βάση για τη μεταποίηση.
  • Εφαρμογή και συντήρηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, της πρόληψης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα και πληροφορίες, για την αποτροπή της λήψης ή διανομής κακόβουλου κώδικα, τον τερματισμό των επιθέσεων υπερφόρτωσης (επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης) σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Διερεύνηση υποψιών ή γνώσεων σχετικά με παραβιάσεις της ασφάλειας και αναφορά σε άτομα και αρχές.
  • Αντιμετώπιση ερωτημάτων και καταγγελιών από καταχωρίζοντες και άλλους.
  • Διαχείριση των επιθεωρήσεων και των ερευνών από τις αρχές.
  • Αντιμετώπιση διαφορών με εγγεγραμμένους και τρίτους.
  • Στατιστικές μελέτες και επιστημονική έρευνα.

Εθελούσιο

Όταν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες απευθείας από εσάς, παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες οικειοθελώς. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Η συνέπεια μη παροχής των προσωπικών στοιχείων θα είναι ότι δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τους παραπάνω στόχους, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εξετάσουμε, να διαγνώσουμε ή να σας θεραπεύσουμε.

Πηγές

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως νοσοκομεία, ιατρούς ή από ηλεκτρονικά συστήματα περιοδικών. Επεξεργαζόμαστε τις ληφθείσες πληροφορίες σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη εξέταση, διάγνωση ή θεραπεία σας, τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποκαλυφθούν και θα μοιραστούν με τους ακόλουθους παραλήπτες

 • Οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εάν είναι απαραίτητο για ένα τρέχον θεραπευτικό μάθημα.
 • Οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε άλλες αρχές, στις βάσεις δεδομένων κλινικής ποιότητας, στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας στην Ελλάδα, στην Εθνική Αρχή Ανθρώπινης Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα, στην Αστυνομία, στις Κοινωνικές Αρχές, στην αρμόδια Υπηρεσία Εργασίας, στο βαθμό που απαιτείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθεσία.
 • Ως ασθενής, έχετε πρόσβαση στις δικές σας πληροφορίες (αυτοεξυπηρέτηση) αν έχουμε αυτή την πρόσβαση.
 • Κατά την παραπομπή των ασθενών, οι πληροφορίες διαβιβάζονται στους επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους έχει αποσταλεί η παραπομπή.
 • Κατά την αναφορά εργαστηριακών εξετάσεων, οι δοκιμές διαβιβάζονται στα νοσοκομειακά εργαστήρια.
 • Κατά την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τον διακανονισμό θεραπείας ασθενών, παρέχονται πληροφορίες στα αντίστοιχα γραφεία διευθέτησης.
 • Όταν εκδίδουμε συνταγές, οι πληροφορίες διαβιβάζονται στα φαρμακεία της χώρας και στον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων μέσω του διακομιστή συνταγών.
 • Κατά την αναφορά σε βάσεις δεδομένων κλινικής ποιότητας.
 • Για τη διαβίβαση σημειώσεων απόρριψης, οι πληροφορίες διαβιβάζονται στον θεράποντα ιατρό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο νοσοκομείο αναφοράς.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες μεταφέρονται σε συγγενείς ή ασφαλιστικές εταιρείες.

Νομική βάση για την επεξεργασία και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για τη συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι

 • Για τους σκοπούς της συνήθους θεραπείας ασθενών, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, (c) και (d) του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ, ενώ τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία (c) και (h) του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.
 • Επιπλέον, είμαστε υποχρεωμένοι να χειριζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς στη συνήθη θεραπεία ασθενών σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο για την Ιατρική Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.
 • Οι πληροφορίες για την υγεία που χρησιμοποιούνται για περαιτέρω θεραπεία κατά την παραπομπή ασθενών αποκαλύπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού νόμου για ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
 • Η αναφορά εργαστηριακών εξετάσεων σε νοσοκομειακά εργαστήρια πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της καθοδήγησης της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Τα κλινικά δεδομένα ασθενών μεταβιβάζονται σε βάσεις δεδομένων κλινικής ποιότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ελληνική νομοθεσία και η ειδοποίηση σχετικά με την αναφορά πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων κλινικής ποιότητας κλπ. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν βάσει της συγκεκριμένης συγκατάθεσης από εσάς ως ασθενή.
 • Οι σημειώσεις απελευθέρωσης, οι οποίες είναι μια σύντομη περίληψη του ιστορικού της ασθένειας και της θεραπείας του ασθενούς, αποστέλλονται στον θεράποντα ιατρό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο νοσοκομείο αναφοράς.
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία γνωστοποιούνται μόνο σε ασφαλιστικές εταιρείες με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, βλ. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.
 • Σε περίπτωση αποθανόντων ασθενών, ορισμένα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποκαλυφθούν στους πλησιέστερους συγγενείς του αποθανόντος, στον αποθανόντα γενικό ιατρό και στον γιατρό που πέθανε στη θεραπεία.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συναίνεση. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν επηρεάζει την επεξεργασία πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης βάσει συναίνεσης.

Χρησιμοποιώντας επεξεργαστές δεδομένων

Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να επεξεργαστούν και να αποθηκευτούν από τους επεξεργαστές δεδομένων μας, οι οποίοι τις διατηρούν για λογαριασμό και ακολουθώντας τις οδηγίες μας. Οι επεξεργαστές δεδομένων μας περιλαμβάνουν σήμερα:

 • OpenIT (“system house”, backup of data)
 • Gmail (ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) – Η πολιτική απορρήτου της Google βρίσκεται εδώ

Περίοδος διατήρησης

Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όσο χρειάζεται να φροντίσουμε για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Ωστόσο, σύμφωνα με την εντολή εγγραφής, έχουμε την υποχρέωση να τα αποθηκεύουμε για τουλάχιστον 10 χρόνια (ορισμένα είδη δεδομένων για 30 χρόνια) μετά την τελευταία καταχώρηση στις σημειώσεις. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, σε σχέση με μια καταγγελία ή μια υπόθεση αποζημίωσης, οπότε οι πληροφορίες θα διατηρηθούν μέχρι την οριστικοποίηση της υπόθεσης.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε – με τους περιορισμούς του νόμου – ορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσετε: πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, αλλαγή εσφαλμένων πληροφοριών, διαγραφή πληροφοριών, περιορισμένες πληροφορίες, φορητότητα δεδομένων, αντικειμενική αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων, λήψης αποφάσεων (“δημιουργία προφίλ”).

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή τη χρήση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ελεγκτές δεδομένων ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Πιστοποιημένη Μονάδα Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης (2962 B / 29-08-2017) Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: +30 2810 245253 Πιστοποίηση με:

 • BS EN 15224: 2016 (26/02/2018)
 • ISO 9001: 2008 (19/05/2016)

Share This Page!